VVN Heeze-Leende

Het afdelingsplan 2018

Inleiding

Veilig Verkeer Nederland kijkt naar de verkeersveiligheid vooral vanuit de belangen van de kwetsbare verkeersdeelnemers. Dat blijkt uit de “Menukaart”, die vanuit het steunpunt Zuid is aangereikt aan de afdelingen. Deze menukaart is een format waaruit elke afdeling vanuit zijn eigen kwaliteit en inzetbaarheid van mensen moet kijken welke acties door hen geïnitieerd kunnen worden. Door de Provincie Noord-Brabant worden diverse acties gesubsidieerd. Deze financiering loopt via de gemeente Heeze-Leende en jaarlijks is er overleg met de beleidsmedewerker van de gemeente over ons activiteitenplan.

De missie van Veilig Verkeer Nederland luidt:

"Iedereen heeft het recht om veilig de straat op te kunnen. Veilig Verkeer Nederland is de maatschappelijke organisatie die zich inzet voor dat recht, door zoveel mogelijk mensen te inspireren, te stimuleren en ze actief bij verkeersveiligheid te betrekken."

     1.VVN, afdeling Heeze-Leende

 1.1 Samenstelling afdelingsbestuur

Het dagelijks bestuur bestaat momenteel uit:

Hans Snijders : voorzitter

Piet Thurlings : secretaris

Leo Maas : penningmeester

Leden/Vrijwilligers :

Hans van Buuren, webredacteur

Gerard de Jong, namens de dorpsraad Leende

Frans van Ravenstein, gemeentelijk verkeersoverleg

Gerard van Eersel, namens KBO Heeze

Huub van Dartel

 1.2 Partners

De afdeling Heeze-Leende van VVN streeft ernaar om op lokaal niveau met verschillende partners en doelgroepen samen te werken, zoals:

gemeente Heeze-Leende, met name ook de werkgroep “BVL”

basisscholen

ouderenbonden

politie

buurtverenigingen en (verkeers)actiegroepen

individuele inwoners van de gemeente

 1.3 Doelstellingen

De afdeling kent twee primaire doelen:

Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het gemeentebestuur, andere belangenorganisaties of individuele burgers over aangelegenheden op het gebied van de verkeersveiligheid.

Het stimuleren van de verkeersveiligheid door het geven van voorlichting en educatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de plaatselijke media en worden activiteiten uitgevoerd, waarbij zoveel als mogelijk is wordt aangesloten bij de landelijke activiteitenkalender. Hierbij wordt tevens een beroep gedaan op een of meerdere partners.

 1.4 Financiën

Met de gemeente is afgesproken dat wij jaarlijks vóór 1 mei een subsidie voor het volgende jaar aanvragen. Die subsidie bestaat uit een waarderingssubsidie van € 500,-.

In september dienen wij het definitieve activiteitenplan bij de gemeente in, met daarbij de geraamde bedragen per project. De gemeente dient dit plan in bij het Provincie Noord-Brabant voor cofinanciering.

  2  Afdelingsgebonden activiteiten

De provincie Noord-Brabant heeft als thema in 2018: Snelheid. Onze afdeling wil hier ook aan meewerken en in het seniorenproject (opfriscursus verkeer) zal hieraan speciale aandacht worden geschonken.

2.1 Verkeersadviezen

In het jaar 2017 is er gestructureerd overleg met de gemeente gevoerd, onder voorzitterschap van de verantwoordelijke wethouder. Samen met de Fietsersbond, de Participatieraad en de politie, afdeling Dommelstroom, hebben diverse besprekingen plaatsgevonden. In 2018 zal dit overleg gecontinueerd worden. Deelnemers vanuit onze afdeling zijn Hans Snijders en Frans van Ravenstein.

   3. De afdeling Heeze-Leende kiest in 2018 voor de volgende projecten.

De scholen zijn weer begonnen

Door de gemeente worden elk jaar in augustus spandoeken “Wij gaan weer naar school” opgehangen.

Verkeersexamens

VVN organiseerde in 2017 dit examen. De gemeente verleent medewerking en betaalt. De politie verleent de komende jaren nog wel ondersteuning, maar bouwt dit af. De KBO Heeze en de KBO Leende leveren vrijwilligers ter ondersteuning van het praktische examen.

Verlichtingscontrole

In 2017 zijn op alle basisscholen in Heeze, Leende, Sterksel en Leenderstrijp verlichtingsacties uitgevoerd. De ouderraad en de plaatselijke rijwielhandelaren werken mee. Dit alles aan de hand van de landelijke kalender.

In 2018 gaan we weer op alle basisscholen, groepen 3 t/m 8, de fietsverlichting controleren.

Dode hoek project

In 2018 zullen de groepen 7 en 8 van alle basisscholen bezocht worden. Mogelijk dat ook de Berkenschutse meedoet. Dit project wordt georganiseerd door VVN, projectbureau Zuid te Weert.

Wij verlenen bijstand als de projectgroep de scholen bezoekt.

Opfriscursus

Na het succes in 2017 (in de maand september) is besloten weer een opfriscursus te organiseren. Dit is echter afhankelijk van het aantal deelnemers in 2017.